Strona główna

2021-09-15

Komunikat prezesa ZKBS RP

Po trzech latach, 27 lipca 2021 r., Sąd Rejonowy w Poznaniu oddalił wszystkie zarzuty, jakie wniósł Organ Nadzoru – Prezydent Miasta Poznania w sprawie rejestracji i wpisu do KRS władz wybranych na Kongresie w Słupi i Zjeździe Nadzwyczajnym w Sypniewie. Prawomocne orzeczenie Sądu w tej sprawie stanowi podstawę do dokonania wpisu do KRS statutowych władz Zjednoczenia, które zostały demokratycznie wybrane w Słupi i Sypniewie

Zarząd, stojąc na straży poszanowania woli delegatów bractw członkowskich Zjednoczenia, aktywnie uczestniczył w procesach sądowych przed Sądem Okręgowym w Poznaniu i Sądem Rejonowym – Wydział VIII Gospodarczy w Poznaniu. W trakcie postępowania sądowego zostało jednoznacznie udowodnione, że zarzuty Organu Nadzoru, który został wprowadzony w błąd przez grupę osób podważających wybory dokonane przez braci kurkowych, były bezpodstawne i w żaden sposób nie położyły cienia na prawomocności uchwał powołujących nowe władze Zjednoczenia. Treść tych doniesień, jak i sposób postępowania tej grupy osób, zważywszy, że część z nich była odpowiedzialna za organizację Kongresu i prawidłowy przebieg wyborów, jest niegodna postawy, jaką powinni prezentować Bracia Kurkowi.

W postępowaniu przez Sądem Zarząd obronił demokratyczny wybór i wolę zmian we władzach Zjednoczenia, a także honor Bractw wchodzących w skład Zjednoczenia. Szanując autonomiczność każdego z Bractw Zjednoczenia, ocenę zachowania osób dążących do destabilizacji naszego ruchu pozostawiam Wam Siostry i Bracia. To od Was należy zwartość brackich szeregów i zapewnienie spójnego wizerunku naszych bractw zgodnego z tradycjami i obyczajami, które przyszło nam strzec i kultywować w imię pamięci naszych przodków.

Na koniec pragnę wszystkim podziękować za cierpliwość i wytrwanie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Sądu, bo tylko zwarte szeregi brackie pozwolą nam zachować tożsamość bracką w myśl zasady „nikt tu pierwszy, nikt ostatni, kiedy bracia stają w krąg”.

Prezes Zjednoczenia KBS RP
Krzysztof Wojciech Larski
Poznań 1.09.2021 r.